Septiku kasutamise aeg mööda saanud?
Urve Vilk
Kui veel viis aastat tagasi moodustas septik kolmveerand ja biopuhastite müük veerandi, siis tänaseks on suhe vastupidine. | Shutterstock

Kui pole võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga, on reovee käitlemiseks kolm võimalust: kasutada kogumismahutit, septikut või biopuhastit.

Lihtsaim viis lokaalseks reovee käitluseks on see koguda mahutisse, mida siis tühjendatakse vastavalt vajadusele. Hoolduskuludelt soodsam on valida septik – selle puhul on tarvis setet eemaldada paar korda aastas. Kõige nüüdisaegsem reoveekäitluse viisi on bio- ehk omapuhasti, mis nõuab küll suuremat investeeringut, ent mis on keskkonna mõttes kõige sõbralikum – tegu on põhimõtteliselt väikese reoveepuhastusjaamaga.

See, milline lahendus valitakse, sõltub palju asukohast – tiheasustusaladel, kuhu on ette nähtud või juba rajatud ühiskanalisatsioon, tohib kasutada ainult mahuteid; muudel juhtudel on sobiv variant biopuhasti; kui põhjavesi on kaitstud ja pinnasetingimused võimaldavad, võib olla piisav ka septiku kasutamine. Igasugune reoveekäitluse lahendus tuleb kohaliku omavalitsusega kooskõlastada.
Just kohalik omavalitsus ongi OÜ Puhastid müügimehe Andrus Steini sõnul koht, kust saab juhised reeglite kohta. “Omavalitsuse keskkonnaspetsialist annab esmase info võimaluste kohta, kuidas konkreetses piirkonnas peab reovett käitlema.”
 

Seadusi tõlgendatakse mitmeti
 

Samas nendib Stein, et keskkonnaspetsialistide tase on üsna varieeruv ja omavalitsuste tasemel võidakse tõlgendada seadusi erinevalt: “Vahel on saadud vastusest raske aru saada – et mis siis lõppude lõpuks ikkagi lubatud on.”

Trendidest rääkides lisab ta, et inimeste keskkonnateadlikkus on kasvanud, mis tähendab, et viimase paari aasta jooksul on muutunud septiku valimine aina harvemaks. “See on hääbuv trend – septiku kasutamise aeg on läbi saamas,” usub Stein. Kuigi Kesk- ja Lõuna Eestis võib seda kasutada. Kui veel viis aastat tagasi moodustas septik kolmveerand ja biopuhastite müük veerandi, siis tänaseks on suhe vastupidine.
Kogumismahutite, mis mõnes piirkonnas on ainuvõimalik variant, miinus on kulukas ülalpidamine. “Äraviimise hind võib olla 45 kuni 150 eurot korra eest,” arvutab Stein, et kui pidada mahuti optimaalseks suuruseks 10 kuupmeetrit, saab see neljaliikmelisel perel täis vähem kui kuu ajaga.


Väike oma reoveepuhastusjaam
 

Biopuhasteid on erineva tööpõhimõttega. UÜ Ecovill Grupp juhatuse liikme Andrus Silla sõnul kasutab nende tootevalikus olev Biorock nõrgfiltrit – vee puhastamise esimeses etapis toimub orgaaniliselt tahkete ainete settimine ja lagunemine (mehaaniline puhastus) ning eelpuhastatud vesi suunatakse edasi biopuhastisse, kus toimub aeroobne lagundamine ja filtreerimisprotsess. Enne biopuhastisse sisenemist juhitakse reovesi lisaks läbi septikus olevast harjasfiltrist, mis takistab tahkemate osade, rasvade ja liigse sette sattumist biopuhastisse.

Kuigi enamus biopuhastitest vajab töötamiseks elektrit, Biorock seda ei kasuta. “Pluss on, et sel puudub elektrikulu ja seade vajab ka vähem hooldust,” usub Silla, et elektrit tarbivad seadmed vajavad rohkem remonti ja on ka kallimad pidada. Ehk kuigi algul on nende toote valikul investeering suurem, tasuvat see end hiljem ära. “Elektriliste biopuhastite hinnad jäävad vahemikku 1600–3000 eurot, Biorocki biopuhasti neljale inimesele maksab 3000 ja kuuele inimesele mõeldud Biorock 3500 eurot,” nimetab Silla puhastite maksumuse, millele lisandub paigalduse ja lisatarvikute hind.
 

Puhastatud vett meil kastmiseks ei kasutata
 

Biopuhastist väljuv vesi läheb pinnasesse, suunatakse kraavi või ojja – Eestis seda kastmisveena ei kasutata. Kuigi Silla sõnul on Aafrikas kasutusel ka selliseid lahendusi, kus seda tehakse. “Meil ei ole vesi ressursina nii kallis ja seetõttu on sademevee mahutite paigaldamine meil lihtsam ja otstarbekam lahendus.”

Ecovill Grupp pakub täislahendusi, alates projekteerimisest kuni biopuhasti paigalduseni. “Ka keerulisena tunduva paberimajanduse ajame ise korda,” nendib spetsialist, tuues näiteks, et isegi kanne ehitusregistrisse võib osutuda keerukaks, kui ei olda üksikasjadega kursis – ka tühikud peavad olema paigas, et infot sisestada.

Stein soovitab lisaks puhasti sobivusele pöörata valikul tähelepanu sellelegi, et tarnijal oleks olemas hooldusmeeskond. “Tihti ostetakse kõige odavam seade, aga kuigi bioloogiline puhasti on hea lahendus, kujutab see ilma hoolduseta endast keskkonnariski,” hoiatab ta, et ei hoolduse ega paigalduse pealt ei maksa kokku hoida, kuna kõige odavam valik pole kõige mõistlikum.

Silla hinnangul pööratakse hooldusvajadusele ka meil aina enam tähelepanu. “Nii mõneski riigis on biopuhastite hooldus kohustuslik, nagu meil on näiteks korstna regulaarne puhastamine seadusega reguleeritud.” Niisiis: kuigi meil veel reoveepuhastite puhul seadus hooldussagedust ei sätesta, pole teada, mida tulevik tuua võib.

 

Kas kasutada mahutit, septikut või biopuhastit?

Kogumismahuti

Eramule sobib mahuti mahtuvusega 10–15 m³. Paigaldus teostatakse vastavalt horisontaalsete mahutite maa-aluse paigalduse juhendile.

+ Lubatakse paigaldada ka tiheasustusalas või piirkonnas, kuhu planeeritud rajada tulevikus ühiskanalisatsioon

+ Saab kasutada piirkondades, kus on pinnasefiltri ehitamine keelatud (nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnad)

+ Mõistlik lahendus väga väikese tarbimisega kohtades

+ Teatud piirkondades on see ainuvõimalik lubatud reoveekäitlusviis

- Kõrged hoolduskulud mahuti tühjendmisteenuse tõttu

Septik

Septiku tööpõhimõte seisneb selles, et majast väljuvad reoveed suunatakase settemahutisse, kus kambrite süsteemi abil setitatakse ja eraldatakse vees hõljuvad osad. Pärast seda juhitakse ülejäänud vesi edasi imbväljakusse.

+ Madal soetusmaksumus

+ Soodsad hoolduskulud

+ Sobib kasutamiseks hästi kaitstud põhjaveega piirkondades

+ Ei vaja toimimiseks elektrit

- Ei saa kasutada nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkondades

- Ei ole lubatud kasutada tiheasustuspiirkondades

- Septikust väljuvat vett ei tohi juhtida drenaaži ega avalikku veekogusse

Biopuhasti:

Sisuliselt on tegu väikese reoveepuhastusjaamaga, kuhu juhitud reovesi puhastatakse bakterite ja mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees olevaid orgaanilisi aineid ja kasutavad neid toiduks.

+ Teatud piirkondades on see ainuvõimalik lubatud reoveekäitlusviis

+ Saab kasutada piirkondades, kus pinnasefiltri ehitamine keelatud (nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnad)

+ Mõistlikud hoolduskulud

- Kallim soetamismaksumus

- Enamus biopuhastitest vajab töötamiseks elektrit

Allikas: tootjad

 

Milline on biopuhasti hooldusvajadus?

Hooldustihedus sõltub konkreetsest seadmest – biopuhasti kaubamärgist ja suurusest.

Hooldamata jätmisel biopuhasti puhastusvõime küll langeb, aga keskkonnaohtlikuks see enamasti siiski ei muutu. Hoolduslepinguid me peale ei sunni, kuigi hooldus tasub ette võtta muidugi õigeaegselt. Puhastit peab purgima, mille jaoks on teenusepakkujad olemas igas omavalitsuses – seda tuleb lasta teha vähemalt iga pooleteise aasta tagant, aga vajadus tühjendamise järele võib tekkida ka iga kuue kuu tagant. Lisaks tuleb puhastada õhupuhurit ning vahetada filtreid ja membraane ning pihusteid, mida pole keeruline teha, nii et inimesed saavad sellega ise hakkama – juhendis on üsna üksikasjalikult kirjas, mida ja kuidas teha ning ka materjalide tellimine on lihtsaks tehtud. Meie poole pöördutakse enamasti juhul, kui tegu on mõne suurema probleemiga – kuskil on hakanud vahutama või tekkinud ummistus.

Mati Fjodorov, OÜ Doranova Baltic 

Sarnased artiklid